VILKÅR FOR BRUG AF VOOCALI.COM

VILKÅR FOR BRUG AF VOOCALI.COM

 

GENERELT

Nærværende vilkår (“Vilkårene”) finder anvendelse for alle, det være sig fysiske eller juridiske personer, freelancere (“Freelancere”) eller brugervirksomheder (“Brugervirksomheder”)(samlet benævnt “Brugeren”), der gør brug af Voocali.com ejet af Voocali IVS, CVR-nr. 37 47 56 29 (“Voocali) eller en hvilken som helst anden tjeneste udbudt af Voocali (“Tjenester”). Ved at acceptere disse Vilkår erklærer Brugeren at have læst og forstået, samt uden undtagelser eller forbehold, at efterleve og opfylde det i Vilkårene angivne.

 

Voocali forbeholder sig enhver ret at ændre Vilkårene. Sådanne ændringer kan varsles fra dag til dag og Brugeren er til enhver tid ansvarlig for at holde sig opdateret med Voocali’s Vilkår og accepterer ved sin forsatte brug af Tjenesterne sådanne til enhver tid ændrede Vilkår.

 

TJENESTER

Tjenesterne består af et netværk og en teknologiplatform, hvorpå brugere kan erhverve tolkeydelser udbudt af uafhængige tolke (“Freelancetolke”). Voocali er ikke et tolkebureau, men en platform for tolkeydelser. Voocali er under ingen omstændigheder ansvarlig for noget tab, det være sig direkte som indirekte, forsaget af fejlagtigt tolkning. Brugeren anerkender at Voocali ikke kan ifalde erstatningsansvar for noget krav rejst som følge af tab forsaget af mangelfuld tolkning.

 

BRUGERDATA

Alle data, omfattet af GDPR og persondataloven, som Voocali måtte komme i besiddelse af i forbindelse med Brugerens brug af Tjenesterne vil til enhver tid blive behandlet fortroligt og under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjemand.

Læs mere om vores privatlivspolitik her.

 

ANVENDELSE I STRID MED VILKÅRENE

Voocali tillader ikke profiler oprettet af Brugere under 18 år. Ved at acceptere nærværende Vilkår tilkendegiver Brugeren at være fyldt 18 år.

 

En Bruger må ikke, udover hvad der måtte være tilladt i Vilkårene, give tredjemand adgang til at anvende Brugerens profil og en Bruger må på intet tidspunkt være i besiddelse af mere end én profil.

 

Alt materiale uploadet på Voocali’s platform hvad enten der er tale om tekst, billeder, video eller hvilket som helst andet medie må ikke værende af stødende karakter herunder men ikke begrænset til nøgenhed eller anden seksuel karakter, vold, narkotika, racisme eller anden diskrimination.

 

Brugeren tilpligter sig ved upload af indhold, til ikke i nogen henseende at krænke tredjemands immaterielle rettigheder.

 

Voocali forbeholder sig retten til vurdere, hvornår indhold på en Brugers profil er i strid med Vilkårene samt retten til, efter elektronisk underretning, at lukke en Brugers profil såfremt Voocali vurderer at indholdet er i strid med Vilkårene. Lukning af en profil, vil alene finde sted såfremt saglige forhold måtte begrunde det. Voocali er ikke ansvarlig for indhold uploadet af en Bruger og Brugeren accepterer at skadesløsholde Voocali for ethvert krav rejst imod Voocali som følge af indhold uploadet af Brugeren.

 

ETISKE RETNINGSLINJER, FORTROLIGHED OG FORHOLDET TIL ØVRIGE BRUGERE

Brugere er forpligtet til at efterleve de etiske retningslinjer fastsat af Translatørforeningen. De etiske retningslinjer kan findes på www.translatorforeningen.dk/om-translatoerforeningen/etiske- regler

 

Alle oplysninger om Freelancere, Brugervirksomheder, opgaven og situationen skal behandles fortroligt og må ikke videregives til tredjemand. Tavshedspligten gælder også fortrolige oplysninger om andre medlemmer. Undtaget herfra er Freelancerens angivelse af Brugervirksomheder som opdragsgiver i Freelanceren CV/profil.

 

Freelancere skal optræde loyalt over for de øvrige Freelancere og Brugervirksomheder af Voocali.

 

Brugervirksomheder og Freelancere påskønnes at hjælpe hinanden i alle praktiske henseender og optræde respektfuldt over for hinanden.

 

ANSVAR

Voocali er ikke ansvarlig for noget tab lidt som følge af teknisk svigt herunder men ikke begrænset til servernedbrud, strømafbrydelse, hackerangreb eller softwarefejl medmindre sådan tab er lidt som følge af Voocali’s forsætlige eller groft uagtsomme adfærd.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem Voocali og Brugeren som udspringer af Brugerens brug af Tjenesterne skal såfremt denne tvist ikke kan løses mindeligt mellem parterne, anlægges ved en dansk domstol og behandles efter dansk ret – dog således at international køberet ikke skal finde anvendelse i det omfang dette ellers ville være tilfældet. Undtaget herfra er spørgsmål om fortolkning af eller brud på tillægsaftalen af 30. september 2018 mellem Voocali og HK Privat, som afgøres ved voldgift.